Juridische waarschuwing

1. Juridische informatie

In overeenstemming met de informatieplicht vastgelegd in artikel 10 van Wet 34/2002, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij u dat de eigenaar van de website www.boneandwhite.com PIVIDAL CONSULTING SL is.

De identificatie- en contactgegevens van de eigenaren van de website zijn als volgt:


Eigenaar: PIVIDAL CONSULTING SL
Adres: Calle B, Nave 6. Alvedro Business Park. 15180 Culleredo, A Coruña.
CIF/NIF: B54471982
E-mailadres voor contact: info@boneandwhite.com
Telefoonnummer voor contact: +34 659040266.
Registratiegegevens: Handelsregister van Alicante Blad A120056 Volume 3428 Folio 198.

2. Doel en toepassingsgebied

2.1.- Deze juridische kennisgeving stelt de algemene gebruiksvoorwaarden vast die de toegang, navigatie en gebruik van de website www.boneandwhite.com (hierna Website) regelen, evenals de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van de inhoud ervan. Bovendien kan het aanbieden van bepaalde diensten of activiteiten in het kader van de Website ook onderworpen zijn aan andere bijzondere voorwaarden die kunnen worden vastgesteld en die, indien van toepassing, de algemene gebruiksvoorwaarden van deze Juridische Kennisgeving vervangen, aanvullen en/of wijzigen.


2.2.- Deze website is een dienst die PIVIDAL CONSULTING SL, (hierna de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE) ter informatie aan internetgebruikers ter beschikking stelt, en die op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen kan aanbrengen die zij passend acht aan het ontwerp, de configuratie en de inhoud.


2.3.- Toegang tot en gebruik van deze Website schrijft aan de bezoeker de toestand van GEBRUIKER toe en impliceert hun volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding, vanaf genoemde toegang en/of gebruik, van alle gebruiksvoorwaarden die de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE in deze Juridische Voorwaarden heeft opgenomen. Let op, in de versie die is gepubliceerd op het moment dat u deze opent. In deze zin wordt GEBRUIKER begrepen
aan de persoon die toegang heeft tot, bladert, gebruikt of deelneemt aan de diensten en activiteiten die op de Website zijn ontwikkeld.


2.4.- De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de Website correct te gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, de goede trouw, de openbare orde, de verkeerspraktijken en deze Juridische Kennisgeving, en reageert op de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en op derden. gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.


3. Toegang tot en gebruik van de Website

3.1.- De toegang tot deze Website is gratis, met uitzondering van de kosten voor aansluiting op het telecommunicatienetwerk, aangeboden door de door elke GEBRUIKER gecontracteerde operator.

3.2.- De GEBRUIKER aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Daarom verbindt de GEBRUIKER zich ertoe de inhoud zorgvuldig, verantwoordelijk en rechtmatig te gebruiken en verbindt hij zich er in het bijzonder toe deze niet te gebruiken voor onder meer:
Gebruik een valse identiteit of doe u voor als andere gebruikers wanneer u de website of de diensten ervan gebruikt.

Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken, en de toegang van andere gebruikers tot de Website en zijn diensten door het enorme verbruik van computerbronnen waarmee de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zijn diensten levert. Probeer toegang te krijgen tot de e-mailaccounts van andere gebruikers en waar nodig deze te gebruiken. De inhoud van de Website reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier publiekelijk communiceren, transformeren of wijzigen, voor commerciële doeleinden, op welk medium en met welke technische middelen dan ook, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van de desbetreffende website. rechten. De inhoud en/of diensten die op deze website worden gepresenteerd, introduceren of opnemen als uw eigen bedrijfs- of professionele activiteit. Het schenden van intellectuele of industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de inhoud van de Website.


Gebruik de inhoud en/of informatie van welke aard dan ook verkregen via deze website om reclame- of promotionele activiteiten uit te voeren, om reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te verzenden, of om op welke manier dan ook te verzamelen, op de markt te brengen of openbaar te maken. informatie. Gebruik deze website, of de inhoud en/of diensten die ervan worden verkregen, om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de goede zeden of de openbare orde, voor doeleinden of gevolgen die onwettig, verboden of schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden. partijen.


3.3.- De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, evenals om de levering van een of alle diensten die via de Website worden aangeboden, te onderbreken, hetzij om technische redenen, om veiligheidsredenen, of om enige andere reden.


4. Bescherming van persoonsgegevens

4.1.- De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken op een manier die de rechten van de eigenaars respecteert, en te allen tijde in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming.

4.2.- In de "Privacyverklaringen" Op de Website wordt de juridische informatie of het privacybeleid dat overeenkomt met de verschillende gegevensverwerkingen uitgevoerd door de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE permanent ter beschikking gesteld van de GEBRUIKER, met betrekking tot het beheer van gegevens van websitegebruikers, volgers op sociale netwerken of kandidaten.

4.3.- In het geval dat de GEBRUIKER vrijwillig een van de online formulieren voor gegevensverzameling die beschikbaar zijn op de Website invult om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud, verbindt de GEBRUIKER zich ertoe nauwkeurige en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken en dit aan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE te communiceren enige wijziging hiervan. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de in onze formulieren gevraagde gegevens noodzakelijk om uw verzoek te kunnen verwerken.


In ieder geval zal in het overeenkomstige onlineformulier voor het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de GEBRUIKER een link worden opgenomen naar de overeenkomstige privacyverklaring die van toepassing is op de verwerking van de verstrekte persoonlijke gegevens. Om het formulier als voltooid te beschouwen, is uitdrukkelijke aanvaarding door de GEBRUIKER van de bijbehorende privacyverklaring noodzakelijk.
formulier in te vullen en het verzendproces te kunnen voltooien. De inhoud van het genoemde privacybeleid kan worden gewijzigd om het aan te passen aan wetswijzigingen die zich kunnen voordoen, evenals aan de criteria en standpunten van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.


4.4.- Als een GEBRUIKER persoonlijke gegevens van andere natuurlijke personen verstrekt, is hij verplicht om met betrekking tot deze gegevens te voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de plicht om te informeren en toestemming te verkrijgen. de eigenaar van de persoonsgegevens.


4.5.- Minderjarigen jonger dan 13 jaar mogen hun persoonlijke gegevens niet verstrekken via de Website, waarvoor voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden vereist is. In ieder geval is deze Website niet gericht op minderjarigen.


5. Intellectuele en industriële eigendom

5.1.- De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE is de eigenaar of licentiehouder van de exploitatierechten van intellectuele en industriële eigendom van deze Website, evenals van de daarin beschikbare inhoud. Alle rechten voorbehouden.


5.2.- In geen geval kan worden begrepen dat de toegang en navigatie van de GEBRUIKER op de Website een afstandsverklaring, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van genoemde rechten door de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE impliceert, noch dat dit aan de GEBRUIKER enig gebruiksrecht verleent, vertaling, aanpassing, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare communicatie, voor commerciële doeleinden, van de genoemde inhoud, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE of
van de eigenaar van de betrokken rechten. Bij niet-naleving van het bovenstaande heeft u recht op de
VERANTWOORDELIJK of aan de houders van de overeenkomstige rechten om de relevante juridische stappen in te dienen.


5.3.- De distributie, wijziging, overdracht of openbare communicatie van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door de eigenaar van de exploitatierechten is verboden.


6. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid

6.1.- De inhoud van deze Website is bedoeld voor informatieve doeleinden en voor het creëren van een communicatiekanaal met GEBRUIKERS, zonder dat de inhoud ervan kan worden beschouwd als uitputtend advies over welke kwestie dan ook. De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE garandeert niet volledig de toegang tot alle inhoud, noch de volledigheid, juistheid, geldigheid of tijdigheid ervan, noch de geschiktheid of bruikbaarheid ervan voor een specifiek doel. De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE sluit, voor zover toegestaan ​​door de wet, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit, bij wijze van voorbeeld en niet als beperking: fouten of weglatingen in de
inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de website, of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud. De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE verklaart echter dat hij, binnen zijn mogelijkheden en de stand van de techniek, alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen om de werking van de Website te garanderen en het bestaan ​​en de overdracht van
virussen en andere componenten die schadelijk zijn voor GEBRUIKERS.


6.2.- De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat de GEBRUIKER maakt van de diensten en inhoud van de Website. De GEBRUIKER erkent en aanvaardt dat het gebruik van de Website, evenals de diensten en inhoud ervan, onder zijn exclusieve risico en verantwoordelijkheid plaatsvindt.


6.3.- De GEBRUIKER is als enige verantwoordelijk voor de bijdragen en opmerkingen die op deze Website worden gemaakt, vooral via zijn Blog, waarbij de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zich het recht voorbehoudt om de bijdragen en opmerkingen die hij, naar eigen goeddunken, niet gepast en niet verantwoordelijk acht voor de opmerkingen daarin gemaakt door GEBRUIKERS.


7. Koppelingen

7.1.- In het geval dat de Website links of hyperlinks naar andere internetsites bevat, oefent de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE geen enkele controle uit over genoemde sites en inhoud. In geen geval aanvaardt de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites van derden, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, wettigheid of geldigheid van enig materiaal of informatie vervat in een van de genoemde websites. hyperlinks of andere websites. In deze zin moeten de GEBRUIKERS, als zij daadwerkelijk op de hoogte zijn van de onwettigheid van de activiteiten die worden uitgevoerd via deze gelinkte webpagina's van derden, de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen, zodat de toegangslink naar hen kan worden uitgeschakeld.


7.2.- Evenzo impliceert het opnemen van enige vorm van link door de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE naar andere internetsites niet dat er enige vorm van relatie, associatie, samenwerking of afhankelijkheid bestaat tussen de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en de eigenaar van de website van derden.


8. Recht van uitsluiting

De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE behoudt zich het recht voor om de toegang tot deze Website en/of de inhoud en diensten die daarop worden aangeboden, zonder voorafgaande kennisgeving, te weigeren of in te trekken aan GEBRUIKERS die deze algemene gebruiksvoorwaarden of de bijzondere voorwaarden die eventueel zijn opgesteld, niet naleven.


9. Algemeenheden

9.1.- In geval van discrepantie tussen wat in deze algemene gebruiksvoorwaarden is vastgelegd en de bijzondere voorwaarden van elke specifieke dienst, prevaleren de bepalingen van laatstgenoemde.


9.2.- Indien een bepaling of inhoud van deze juridische kennisgeving geheel of gedeeltelijk nietig of niet van toepassing wordt verklaard door een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank of tribunaal, heeft deze nietigheid of niet-toepasselijkheid geen invloed op de overige bepalingen van de gebruiksvoorwaarden. die hun geldigheid voor alle doeleinden behouden.

9.3.- Het niet uitoefenen of uitvoeren door de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE van enig recht of enige bepaling vervat in deze gebruiksvoorwaarden houdt geen verklaring van afstand daarvan in, tenzij dit schriftelijk wordt erkend en goedgekeurd.


9.4.- De VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE kan de hierin bepaalde voorwaarden op elk moment geheel of gedeeltelijk wijzigen, en deze wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op deze Website.


10. Toepasselijk recht en jurisdictie

De relaties die tot stand komen tussen, als eigenaar van deze Website, en de GEBRUIKER, worden beheerst door de bepalingen van de huidige regelgeving met betrekking tot toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie. Voor gevallen waarin de regelgeving echter voorziet in de mogelijkheid dat de partijen zich onderwerpen aan een rechtsgebied, onderwerpen de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE en de GEBRUIKER, waarbij zij uitdrukkelijk afstand doen van enig ander rechtsgebied dat op hen van toepassing kan zijn, zich aan de rechtbanken en tribunalen van de stad. .